Parkinson

Análise quantitativa da marcha usando pistas virtuais em pacientes com doença de Parkinson com congelamento da marcha

Análise quantitativa da marcha usando pistas virtuais em...

Liang Tang, Wei Xu, Zhikun Li, Yu Chen, Haojie Chen, Ronghua Yu, Xiaodong Zhu, Dongyun...

Pistas visuais no congelamento da marcha na doença de Parkinson: um estudo aberto

Pistas visuais no congelamento da marcha na doença de Parkinson:...

Donovan S, Lim C, Diaz N, et al. Laserlight cues for gait freezing in Parkinson's...